ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕПРЕСИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

V. Kornienko

Анотація


Розглянуто й обґрунтовано актуальність проблеми існування впливу соціального функціонування та міжособистісних комунікацій на формування психологічного реабілітаційного потенціалу пацієнтів із депресивними порушеннями. Встановлено, що соціальне функціонування, особливості міжособистісних і сімейних комунікацій, життєвої задоволеності та специфіка ціннісно-мотиваційної сфери є вагомими компонентами, які визначають психологічний реабілітаційний потенціал пацієнтів із депресивними розладами.Ключові слова


соціальне функціонування; міжособистісна комунікація; психологічний реабілітаційний потенціал; депресивні порушення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bennabi, D. and Aouizerate, В. (2015), «Risk factors for treatment resistance in unipolar depression: A systematic review», Affect. Disord., Vol. 171, P. 137-141.

Christian, A. and McCabe, K. (2011), «Coping style as a mediator of the relationship between depressive symptoms and deliberate self-harm», Crisis. Vol. 32 No 5, P. 272-279.

Gavrilenkova, S.V. (2015), «The problem of research in psychology of personality factors of depressive disorders» [«Problema issledovaniya v psikhologii lichnostnykh faktorov depressivnykh rasstroystv»]. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya, No 4, P. 109-113.

Isayeva, Ye.R. (2009), «Coping behavior and psychological protection of the individual in conditions of health and illness» [«Koping-povedeniye i psikhologicheskaya zashchita lichnosti v usloviyakh zdorov'ya i bolezni». SPb.: SPbGMU.

Khalak, M.Ye. (2012), «Determining level of the psychological potential in persons with disabilities» [«Opredeleniye urovnya psikhologicheskogo potentsiala u lits s ogranichennymi vozmozhnostyami»]. Kontsept, No 10, available at: http://wwvv.covenok.rii/koncept/2012/12131.htm.

Koval, I.A. (2015), «Suchasni pidkhody v pohlyadakh na etiolohiyu depresyvnykh rozladiv, yikh diahnostyku i likuvannya» [«Modern approaches in the views on the etiology of depressive disorders, its diagnosis and treatment»]. Problemy suchasnoyi psykholohiyi, Vol. 28, P. 202-211.

Mykhaylov, B.V., Tabachnikov, S.I., Maruta, N.O., Kryshtal, V.V., Serdyuk, O.I (2004), «Strategic ways of development of psychotherapy and medical psychology in Ukraine Medica» [«Stratehichni shlyakhy rozvytku psykhoterapiyi ta medychnoyi psykholohiyi v Ukrayini»]. Ukrayinskyy medychnyy almanakh, T. 7 No 4, P. 99-102.

Nalchadzhyan, A.A. (2010), «Psychological Adaptation: Mechanisms and Strategies» [«Psikhologicheskaya adaptatsiya: mekhanizmy i strategii»]. Psikhologicheskoye obrazovaniye, 2nd ed. M.: Eksmo.

Pribytkov, A.A., Yurkova, I.O., Bazhenova, Yu.B. (2016), «Struktura lichnosti i mekhanizmy psikhologicheskoy zashchity pri somatoformnykh rasstroystvakh» [«Personality structure and psychological defense mechanisms in somatoform disorders»]. Sotsial'naya i klinicheskaya psikhiatriya, No 2, P. 31-35.

Shevchenko, N.F. (2018), «Criteria for evaluating the severity of a depressive state» [«Kryteriyi otsinky vazhkosti depresyvnoho stanu»]. Materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychniy konferentsiyi «Osobystist u kryzovykh umovakh ta krytychnykh sytuatsiyakh zhyttya». Sumy: SumDPU imeni A.S. Makarenka, P. 312-314.

Takhtashova, D.R. (2014), «Prohrama dyferentsiyovanoyi profilaktyky suyitsydalnoyi povedinky u khvorykh z bipolyarnymy afektyvnymy rozladamy» [«Program of the Differential Prophylaxis of Suicidal Behavior in Patients with Bipolar Affective Disorders»]. Ukrayinskyy visnyk psykhonevrolohiyi, T. 22, Vol. 1 (78), P. 91-96.

Tkhostov, A.Sh. and Vinogradova, M.G. (2018), «Psychological problems of rehabilitation of the mentally ill» [«Psikhologicheskiye problemy reabilitatsii psikhicheski bol'nykh»]. Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal, No 2 (30), P. 32-37.

Vaclavik, P., Bivin, D.and Jackson D. (2000), «Psychology of interpersonal communications» [«Psikhologiya mezhlichnostnykh kommunikatsiy»] SPb.: Rech', SPb.: Speech.

Vasserman, L.I., Anan'yeva, N.I., Vasserman, Ye.L. and dr. (2013), «Neurocognitive deficit and depressive disorders: structural and functional approach in comparative multidimensional studies» [«Neyrokognitivnyy defitsit i depressivnyye rasstroystva: strukturno-funktsional'nyy podkhod v sravnitel'nykh mnogomernykh issledovaniyakh»]. Obozreniye psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V.M. Bekhtereva, No. 4, P. 58-67.

Zelens`ka, K.O. and Koltsova, G.G. (2017), «Clinical and psychopathological analysis of modern depressive disorders associated with suicidal behavior in women» [«Kliniko-psykhopatolohichnyy analiz suchasnykh depresyvnykh rozladiv poednanykh z suyitsydalnoyu povedenkoyu u zhinok»]. ScienceRise. Medical science, No 12, P. 39-42.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/101905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Ці роботи доступні за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.

Журнал знаходиться у вільному доступі, і користувачі можуть безкоштовно читати, завантажувати, копіювати, посилатися на тексти або статті без попереднього додаткового дозволу на це видавника або автора - згідно з визначенням BOAI щодо відкритого доступу.

 
 
 
Створення сайту IT-Проект