Пам'ятка автору

Структура статті:

? постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими й практичними завданнями;

? аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

? формулювання цілей статті (постановка завдання);

? виклад основного матеріалу дослідження: емпіричне дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

? висновки з описаного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Оплата за публікацію

Статті подаються на розгляд до "Вісника дніпропетровського університета. Серія психологія" безкоштовно. Стаття українською або російською мовою, прийнята до друку, коштуватиме орієнтовно 600 грн., у той час як кожна сторінка статті англійською мовою коштуватиме $5 (через різну редакторську роботу); кольорові таблиці та рисунки окремо не оцінюються.

Ціна за публікацію запрошених авторів може бути відмінена. Якщо автори відчувають складнощі з оплатою за статтю, прохання про відміну оплати можна адресувати на bunasalina@gmail.com

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

  1. ініціали та прізвище автора(ів) (прямий, рядковий, світлий);
  2. місце роботи, електронна адреса та телефон (курсив, рядковий, світлий);
  3. назва статті (прописний, напівжирний);
  4. анотації статті та ключові слова (12 кегль, рядковий, напівжирний) – спочатку українська, потім російська, анотації НЕ ПОВИННІ ПОВТОРЮВАТИ ОДНА ОДНУ!
  5. текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);
  6. заголовок «Бібліографічні посилання» (рядковий, напівжирний);
  7. дата надходження до редколегії (курсив, світлий, рядковий);

Параметри документа: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля: верхнє та нижнє – по 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см, шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14 pt, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий – полуторний (1,5), абзац – 1 см, вирівнювання абзаців - за шириною.

Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).

 

Бібліографія до статті повинна включати (бажано) до 20 літературних джерел: 50% – зарубіжна періодика за останні 5 років, не більше 5% – монографії, автореферати дисертацій, тези конференцій, сайти; інше – періодика. Оформлення за прикладом:

 

ЗАВЖДИ ДАВАТИ ТРАНСЛІТ ТА ПЕРЕКЛАД ВІТЧИЗНЯНИХ ДЖЕРЕЛ! НАПРИКЛАД:

Arshava, I. F., Nosenko, D. V. (2012), “Subjective well-being and its individual and personality correlates” [“Sub’yektyvne blagopoluchcha i yogo indyvidualno-psyhologichni ta osobystisni korrelyaty”]. Visnyk Dnipropetrovs’kogo universytetu. Seriia: Pedagogika ta Psyhologiia – Dnipropetrovsk university bulletin. Series: Pedagogy and Psychology, Vol. 17 No. 9/1, p. 3-10.

Сайт української офіційної транслітерації за системою BGN/PCGN: http://translit.kh.ua/.

 

ПОРЯДОК

Richardson, A. (1988)
Richardson, A. (1989a)
Richardson, A. (1989b)

Richardson, A. and Brown, B., (1988)
Richardson, A. and Smith, S., (1986)
Richardson, A., Brown, B. and Smith, S. (1983)

Ingram, T.N., Schwepker, C.H. and Hutson, D. (1992)
Ingram, T.N., Laforge, R.W., Schwepker, C.H. Jr, Avila, R.A. and Williams, M.R. (1997)
Ingram, T.N., Laforge, R.W., Avila, R.A. and Schwepker, C.H. Jr and Williams, M.R. (2001)

 

КНИЖКИ

Abbott, A. (1988), System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor , University of Chicago Press, Chicago, IL.

Patton, M.Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods , 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA.

ГЛАВА З КНИЖКИ

Bourdieu, P.(1977), "The forms of capital", in Richardson, J.G. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, NY, p. 311-56.

 

ПЕРЕКЛАД РОБОТИ

Bourdieu, P. (1977), Outline of a Theory of Practice, translated by Nice, R., Cambridge University Press, Cambridge.

 

СТАТТЯ

Baron, R.M. and Kenny, D.A. (1986), "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, p. 1173-82.

Guthrie, J. and Parker, L. (1997) "Editorial: Celebration, reflection and a future: a decade of AAAJ", Accounting, Auditing & Accountability Journal , Vol. 10 No.1, p. 3-8

 

СТАТТЯ В ІНТЕРНЕТ

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E. and Rao, B.P. (1999), "Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange", Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 5 No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ - See more at: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2#sthash.KCPqHLTF.dpuf

 

ЕЛЕКТРОННЕ ДЖЕРЕЛО

Better Business Bureau (2001), "Third-party assurance boosts online purchasing", available at: http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (accessed 7 January 2002).

Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at: www.hummingbird.com (accessed 2 January 2002).

Ballantyne, D. (2000), "Dialogue and knowledge generation: two sides of the same coin in relationship marketing", paper presented at the 2nd WWW Conference on Relationship Marketing, November 1999-February 2000, Monash University and MCB University Press, available at: www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html

 

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Lodi, E., Veseley, M. and Vigen, J. (2000), "Link managers for grey literature", New Frontiers in Grey Literature, Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 4-5, 1999, GreyNet, Amsterdam, p. 116-34.

Naude, P. and Holland, C. (1998), "Marketing in the information domain", in Halinen-Kaila, A. and Nummela, N. (Eds), Interaction, Relationships and Networks: Visions for the Future, Proceedings of the 14th Annual IMP Conference, p. 245-62.

 

Окремим документом подається реферат англійською мовою (кількість слів – не більше 250). Вимоги до оформлення: шрифт – Тіmes New Roman, 14 пт, інтервал – 1,5, елементи заголовку:

– перший рядок – прізвище та ініціали автора (авторів);

– другий рядок – назва статті, яка пишеться без лапок, з великої літери та без крапки у кінці;

– третій рядок а далі – текст реферату, побудований за такою структурою (назви структурних одиниць виділяються напівжирним):

стисло про стан вивчення обраної проблеми (background);

цілі та методи роботи (objectives; method), обов’язково уточнюються відомості про вибірку досліджуваних (sample);

результати (results);

висновки (conclusions).